height: 500px
مهارت های اجرایی مشابه
موضوعات > مهارت ها > نرم افزارهای معماری > اسکچاپ >

پلاگین Joint push/pull

در این تمرین مدلسازی با پلاگین مزبور در محیط نرم افزار اسکچاپ نمایش داده شده است.