height: 500px
مهارت های اجرایی مشابه
موضوعات > مهارت ها > نرم افزارهای معماری > اسکچاپ >

مدل سازی نقوش هندسی با تکنیک Array

در این تمرین ترکیب هندسی کامپوننت ها و ویرایش همزمان آن ها برای ایجاد احجام پیچیده ارایه گردیده است.