height: 500px
مهارت های اجرایی مشابه
موضوعات > مهارت ها > نرم افزارهای معماری > اسکچاپ >

سازه پوسته ای با دستور Sandbox

در این تمرین مدل سازی سازه مزبور در محیط نرم افزار اسکچاپ ارایه گردیده است.