موضوعات > پروژه ها > فرهنگی > پاویون >

تکنیک ساخت دیوار آجری مشبک پاویون اکسپریمنتال

در این پاویون در هر قاب 55 عدد آجر کامل و 22 عدد آجر نیمه بکار گرفته شده است. در تمامی آجرها در بعد ضخامت سوراخ هایی به قطر تقریبی 11 میلیمتر ایجاد شده و سپس با میلگرد این آجرها در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.
در پایان بخش انتهایی میلگردها رزو شده و با واشر و مهره فلزی به قاب دور مهار گردیده است. دقت کنید که در تمامی قاب ها دیتال های مناسب با ریل پیش بینی شده که امکان جابجایی آن قاب را ممکن می سازد.
نام و مشخصات این پروژه بدین شرح است:
Project Name: Experimental Brick Pavilion
Architects: Estudio Botteri-Connell
Location: Argentina
Photo Credits: Agustin Ichuribehere